แมกฟิช

แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการซักผ้าที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราต้องการสร้างการ เปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในสังคมให้หันมา ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการ ออกแบบที่มีพลังจะสามารถดึงดูผู้คนให้เกิดความ ประทับใจและเปลี่ยนทัศนคติของคนได้ magFish จึงออกแบบโดยใช้ปลาเพื่อสื่อสารกับผู้คน ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดคือ คนจะรู้สึกว่า ปลาน้อยน่ารัก และเมื่อปล่อยปลาลงไปซักผ้าว่ายอยู่ ในถังซักผ้าที่บ้าน น้ำจะไหลออกไปสู่ท่อระบายน้ำ นึกเห็นภาพปลาว่ายลงไปในท่อ ลงคลอง แม่น้ำ และ มหาสมุทร ไปพร้อมกับน้ำที่ซัก ที่ผ่านมาคนอาจจะลืม นึกไปว่าน้ำทิ้งที่เราซักผ้านั้น จะลงไปสู่คลองระบาย น้ำแถวระแวกบ้านและสารเคมีที่เป็นพิษก็ไหลลงไป เช่นกัน เราเชื่อว่างานออกแบบปลาที่น่ารักจะเชื่อมโยง ผู้คน กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ ผู้คนจะคิดถึงสิ่งแวดล้อม เริ่มจากนึกถึงแหล่งน้ำที่ใกล้ตัว และขยายขอบเขต ออกไปเรื่อยๆ