เก้าอี้ทอ-ไทย

Tor-Thai Chair : ได้แนวคิดมาจากเศษไม้ยางพารา ที่ เหลือใช้จากการผลิตและมีขนาดไม่เพียงพอสำหรับ การขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นมาออกแบบเป็นเก้าอี้ไม้ที่ ได้แรงบันดาลใจมากจากลายผ้าทอ ได้ประยุกต์ ลวดลายให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพิ่มความโดดเด่น ด้วยเบาะผ้าซิ่นทอย้อมครามธรรมชาติที่มีลวดลาย สอดคล้องกันอย่างสวยงาม