The Nielloluxurious

เครื่องถมไทยมีส่วนผสมของตะกั่ว ส่งผลให้ ไม่สามารถส่งออกไปขายใน ต่างประเทศได้ ผู้ออกแบบจึงได้วิจัยและพัฒนา " แท่งถมดำปราศจาก ตะกั่ว" และออกแบบแท่งยาถมให้เกิดรูปทรงที่แปลกใหม่เพื่อใช้แทน อัญมณี ทั้งนี้ตัวเรือนเครื่องประดับยังได้ผสมผสานการออกแบบตัดทอน ลวดลายยาถมโบราณให้ร่วมสมัย ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์และ ศิลป์ของไทยให้เข้ากับงานออกแบบ เพื่อเผยแพร่สูสายตานานาชาติ