ภูมิฐาน

ผลงานภูมิฐาน เป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภท side table โดยกา รนําถ่านไม้ ที่ถือเป็นภูมิปัญญา จากการนําฐานทรัพยากรที่มี อยู่ในประเทศ มาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และออกแบบ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับวัสดุพื้นถิ่น สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และยังคงคุณสมบัติของ ถ่าน ในด้านการดูดกลิ่น และซับ ความชื้น ซึ่งจะสามารถช่วยปรับสภาพอากาศภายในพื้นที่ การใช้งานได้อีกด้วย