โมชั่น

การพบกันของมินิมอลดีไซน์ กับการคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน เป็นที่มาของที่นั่งอเนกประสงค์ที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อรองรับการทำงานและการพักผ่อน โดยอิงจากพฤติกรรม การนั่งและหลักกายรศาสตร์ จนได้เป็นที่นั่งที่สนับสนุนให้เกิด การเคลื่อนไหวของผู้นั่งขณะใช้งาน และเอื้อกับอิริยาบทต่างๆ ขณะนั่ง, โยกเอน, ลุกนั่ง หรือการโน้มตัวมาด้านหน้าเพื่อใช้ งานคู่กับโต๊ะ ออกแบบภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยความตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรที่มี อยู่อย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนนำกลับมาสร้างคุณค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ “เพราะความยั่งยืนไม่ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็น เรื่องที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม”