โมโน

ที่นั่งอเนกประสงค์ที่มีแนวคิดในการออกแบบโดยใช้เส้นสาย และรูปทรงโค้งมนที่สนับสนุนให้ผู้นั่งมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยการนั่งกึ่งโยกเช่นเดียวกับสตูลโยก เพื่อป้องกันการนั่งใน อิริยาบทเดิมเป็นเวลานานเกินไป และเลือกใช้วัสดุภายใต้ แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วย ความตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และหมุนเวียน นำกลับมาสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ “เพราะความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมี ส่วนร่วม”