ชุดตัวอักษรประดิษฐ์ไทยอิสลามมิกและภาพประกอบ

วิธีการสื่อสารผ่านตัวอักษรไม่ว่าในภาษาใดก็ตาม จะต้องสอดคล้องเรื่องประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของท้องถิ่นและแสดงออกถึงชาติพันธ์ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ หรือตัวตนของกลุ่มชนนั้นๆ ความลุ่มลึกของการออกแบบตัวอักษรจะต้องสามารถ แสดงออกถึงสำเนียงตามกลุ่มชนที่เป็นเจ้าของเสียงนั้นๆด้วย เพื่อสร้างตัวตนในสังคม ท่ามกลางความหลากหลายของโลกที่แสดงออกในยุคโลกาภิวัฒน์