น้ำหอมสยาม 1928

เจ้าของแบรนด์ Siam 1928 ต้องการบอกเล่าเรื่องราว นิทานหรือเรื่องเล่าพื้นบ้านของไทยโดยผ่านทางกลิ่น กล่าวคือเพียงได้ดมกลิ่นที่ออกแบบมาก็สามารถ จินตนาการเรื่องพื้นเมืองของไทยได้ คอนเซปต์ใน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นการเป็นสะพานให้กับ จินตนาการจากกลิ่นไปถึงเรื่องราว ด้วยการใช้ภาพ และภาษาเข้ามาเพิ่มเติมบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เรื่อง เล่านั้นมีความสมบูรณ์ อีกทั้งรักษาความสมดุลของอัต ลักษณ์ความเป็นไทย และรูปทรง การจัดวางที่เป็น สากลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายสามารถเข้าถึงได้