Bottle Collection

เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สนามที่มีความโดดเด่น และสามารถใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็น ภายนอกหรือภายใน เบื้องต้นต้องการสือถึงขยะที่เกิด ขึ้นบริเวณหาดทราย จึงเอารูปแบบ ขวดแก้วที่จมอยู่บนพื้นทราย รวมทั้งแก้วน้ำที่แตกเล้ว ในส่วนหนึ่งนั้นเป็นการสร้างการรับ รูปของขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้มีการดูแลใส่ใจ มากยิ่งขึ้น