H&H 101 The Desk

เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีที่มามาจากรูปแบบที่ เคยมีการใช้งานตั้งแต่ปี 1960 การออกแบบโดยอิงการ ออกแบบที่มีรูปแบบมาแต่โบราณ นำมาพัฒนาให้ เหมาะสมกับรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งโดยหลักการณ์แล้ว ถือว่าเป็น CIRCULAR OF DESIGN เพราะถือว่ารูป แบบของการออกแบบนั้นเป็นการนำเอาสิ่งของต่างๆ มาประยุคข์พัฒนาให้เข้ากับรูปแบบปัจจุบัน