Mulberry x Peaberry

บรรจุภัณฑ์กาแฟพีเบอร์รี่ดอยตุงจากเยื่อกระดาษสา ออกแบบด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน บรรจุภัณฑ์นำเยื่อสาและเศษกระดาษที่เหลือจากการผลิตผสมผสานกับเศษฝ้ายที่เหลือจากโรงงานทอผ้า ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ การผสมผสานวัสดุทำให้เกิดผิวสัมผัสพิเศษ สามารนำไปใช้ประโยชน์ซ้ำ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ