ชุดกระเช้าของขวัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต้องการพัฒนากระเช้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ สร้างขยะ เน้นเลือกใช้วัสดุเศษเหลือจากการผลิต มาสร้าง คุณค่าให้ได้มากที่สุด ภายใต้แนวคิด Circular Economy