นิวเทริลคอ-ร

หนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อค้นหาพลังงานหรือ ทรัพยากรทดแทน คือ การพัฒนาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ รอบตัว จากตัวอย่าง งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและนักออกแบบทดลองใช้ดิน โดยนำมาค้นคว้าและ สังเคราะห์เนื้อดินและแบคทีเรียชั้นดีในดินให้เกิดเป็น วัสดุสิ่งทอชนิดใหม่ ในรูปแบบของเซลลูโลสและเม็ดสีเมลานินจากดิน เนื่องจากดินเป็นสสาร ที่ห่อหุ้มโลกและมีจำนวนปริมาณมหาศาล ดินเกิด จากการสลายตัวทาง เคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์ ดินยังสะท้อน ถึงคุณค่าของสรรพ สิ่งที่มีอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติ นอกจากนี้ เครื่องนุ่งห่มยังเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ มีหน้าที่สร้างความ อบอุ่น ปกป้อง และปกปิดร่างกาย มนุษย์สร้างสรรค์ เครื่องนุ่งห่มเพื่อบ่ง บอกถึงฐานะ รสนิยม จนไปถึงวิถีการใช้ชีวิต อีกทั้ง สะท้อนเนื้อหาความ คิดเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์แก่ผู้พบเห็น และเสริมสร้าง ความเข้าใจในตัว ตนของผู้สวมใส่ ดังนั้น หากนำคุณค่าของดินและ เครื่องนุ่งห่มมาบูรณา การกัน เราอาจค้นพบนวัตกรรมเพื่อชีวิตในอนาคต