เครื่องประดับ จากเศษวัสดุเหลือใช้

Mechanic เป็นชื่อ collection เครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษที่ใช้วัสดุหลักเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตศิลปะมีด ในเขตจังหวัดอุทัยธานี และยังใช้ทักษะฝีมือของคนในชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ในการผลิตสินค้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และกระจายความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงกระบวนการคิด ประยุกต์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่คนในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและยังคงอยู่ของงานหัตถกรรมต่อไป