398 TRIO LOUNGE

เป็นการผสมผสานแทรนด์ของแฟชั่นให้เข้ามาอยู่ใน รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อทำให้สินค้ามีความโดด เด่น และมีฟังก์ชั่นในตัวของสินค้าเอง