PHRAE Minimalist collection

ผู้วิจัยและคณะได้ทำการเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานตั้งแต่การลงพื้นที่ทั้ง 10 ตำบลในจังหวัดแพร่และได้รับข้อมูลอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของทั้ง 10 ตำบล จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละตำบลรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด การออกแบบ และการผลิตเครื่องประดับ นำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการออกแบบสินค้าเครื่องประดับเคลื่อนไหวที่ผสมผสานวัสดุกลาสเซรามิก และแนวคิดทางความเชื่อเอาไว้ ส่งผลให้สามารถออกแบบเครื่องประดับได้ตรงตามความต้องการของคนในชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้ทำการประชุมสอบถามความต้องการของคนในชุมชนในการสื่อสารอัตลักษณ์ของแต่ละตำบลเพื่อให้คนในชุมชนนั้นเกิดความภาคภูมิใจในการเผยแพร่ต่อยอดอัตลักษณ์ดังกล่าวออกสู่สายตานักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับชุมชนซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในลำดับต่อไป