เครื่องประดับว่าววงเดือนจากแนวคิดโมดูลา

เครื่องประดับชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากว่าว วงเดือน ซึ่งเป็นการนำเอาวัฒนธรรมการละเล่น ของคนไทยและลวดลายจากภูมิปัญญาชาวบ้านนำ มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการให้ความ สำคัญเกี่ยวกับในด้านวัฒนธรรมน้อยลง ผู้วิจัยจึง ต้องการจะนำเอกลักษณ์ของว่าววงเดือน กับ ทฤษฎีโมดูลา ดีไซน์(Modular design)มาประยุกต์ ใช้ โดยลวดลายและรูปทรงได้ถอดแบบมาจากว่าว วงเดือนและลวดลายไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับเครื่องประดับที่เป็นตัวจี้จะเป็นล็อกเก็ต สามารถถอดแยกชิ้นส่วนเป็น3ส่วน ประกอบเป็น รูปแบบใหม่ได้อย่างอิสระ และ สามารถหมุนได้ เพื่อ เพิ่มประโยชน์ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่อง ประดับอีกทั้งยังเผยแพร่เอกลักษณ์ของว่าววง เดือน ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด นราธิวาส