No waste // No wares --- The Aesthetic of Waste designed by trash to treasure

จากการที่นักออกแบบมีโอกาสทำงานร่วมกับช่าง เซรา มิกในหลายโรงงานในประเทศไทย ปีที่ผ่านมาหลาย โรงงานต้องปิดตัวเนื่องจากผลกระทบทาง เศรษฐกิจ โดยตรงจากการเกิดวิกฤตการณ์ เนื่องจากการรับ ผลิตสินค้าของโรงงานแบบ OEM เดิมต้องผลิตขั้น ต่ำจำนวนมาก ใช้ทรัพยากรเยอะ มีของเสียจากการ ผลิตมากกว่า30% อีกทั้งกระบวนการผลิตแบบนี้ไม่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและเทรนด์ โลก ในปัจจุบันแล้ว เราเล็งเห็นปัญหาและข้อจำกัด ต่างๆนี้ จึงต้องการนำเสนอผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือที่ ปรับ รูปแบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่น ดีไซน์ให้ผู้ใช้งาน มี ส่วนร่วมในการเลือกส่วนประกอบได้เอง ซึ่งทั้งนี้เรา ไม่ เพียงคิดแค่ออกแบบเฉพาะตัวชิ้นงาน ให้้ตระหนัก ถึง ปัญหาที่เกิดจากมนุษย์นำไปสู่สิ่งแวดล้อม แต่เรา ยัง คิดภาพรวมไปถึงการออกแบบกระบวนการทำงาน ของ product life-cycle ตั้งแต่การลดทรัพยากรที่ สิ้นเปลืองในการผลิต การหมุนเวียนและสร้างมูลค่า ให้ กับเศษขยะด้วยการแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ ลดของ เสีย ให้กลายเป็นศูนย์ และนำไปสู่ปลายทางผู้ใช้งานซึ่ง อาจ เป็นเจ้าของบ้าน หรือ สถาปนิก/เจ้าของโครงการ ที่ จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนรูปแบบธุรกิจตามหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียนให้มีมากขึ้นในสังคมด้วย