MANANI

แนวคิดในการออกแบบแบรนด์และแพคเกจจิ้งของ แบรนด์นี้ สามารถรวบยอดได้เป็นคำเพียงสามคำ คือคำว่า "ซัพพอร์ต กระจาย สาน" ซึ่งหมายรวม ตั้งแต่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เบาะรองนั่ง ยางพาราที่ช่วย "ซัพพอร์ต" กระดูกสันหลัง การ ออกแบบที่ช่วย "กระจาย" น้ำหนักกดทับ และการ สานที่เป็นลักษณะพิเศษของการออกแบบสินค้า และยังหมายถึงเบื้องหลังของแบรนด์ที่มีความ สัมพันธ์กับชุมชนด้วยการช่วย "ซัพพอร์ต" ชุมชน ในการสร้างรายได้ "กระจาย" รายได้สู่ชุมชน และ "สาน" สัมพันธ์ในชุมชน ในแข็งแรงผ่านการทำงาน ร่วมกัน เรานำเอาคำว่า "ซัพพอร์ต - กระจาย - สาน" มาตี ความเป็นอัตลักษณ์ทางการออกแบบไม่ว่าจะในการ ออกแบบอักษรของตราสัญลักษณ์ หรือแพทเทิร์น ของแบรนด์รวมไปถึงภาพลักษณ์ของแพคเกจจิ้ง