แอลอี

จากสภาพสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ แรงงานสูงอายุจึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ งานทอผ้าด้วยมือเป็นอาชีพที่พบมากในแรงงานสูงอายุโดยร้อยละ 96.70 ผู้สูงอายุเพศหญิง นอกจากนี้ยังพบว่าสถานีงานและท่าทางที่การทอผ้าที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ทำให้ผู้ทำงานเกิดการบาดเจ็บ เมื่อยล้าของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จากประเด็นดังกล่าวนำมาสู่แนวคิดในการออกแบบเรื่องของหลักการทางการยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นสหวิทยาการที่ศึกษาคุณลักษณะ ขีดความสามารถ และข้อจำกัดของมนุษย์ ในการจัดสภาพการทำงานซึ่งประกอบด้วย ลักษณะงาน ท่าทาง เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้คนทำงานอยู่ในภาวะสบายและมีสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีมีความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุจากงานน้อยที่สุด รวมถึงการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานและสิ่งแวดล้อมการทำงาน ร่วมกับแนวคิดการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ