สุเมรุ

“สุเมรุ” เป็นรูปลักษณ์ใหม่ของเขามอโบราณเมื่อหินภูเขากลายร่างเป็นทรงเรขาคณิต สำหรับการจัดกระถางไม้ดัดในครัวเรือนหรือการยกภูมิทัศน์ไปบนตึกระฟ้าเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เขามอเป็นประเพณี “การจำลองจักรวาลเขาพระสุเมรุ” หรือ “สิเนรุราชบรมพรรพต” พบการสร้างขึ้นครั้งแรกในไทยตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จากสมัยอยุธยา ซึ่งความหมายของเขามอคือ ภูเขาหิน อันเป็นงานศิลปะในพระราชวังอารามและบ้านขุนนางเป็นสวนขนาดเล็ก อีกทั้งถูกสร้างขึ้นเป็นตัวแทนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธและฮินดู การจัดสวนไม่เป็นที่นิยมในสยามเนื่องจากน้ำท่วมตามฤดูกาล "เขามอ"จึงเป็นการยกสวนจากพื้นมาสู่ในเรือนสร้างภูมิทัศน์เหนือพื้นดิน