โลโก้และอัตลักษณ์ ไอเค่นส์ แบรนด์

งานออกแบบตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ ไอ่เค่นส์(EICKENS) แบรนด์สโลแฟชั่น(Slow- Fashion) ที่มีความเชื่อว่าเสื้อผ้า ออร์แกนิคไม่ได้ เป็น เพียงแค่ทางเลือกแต่คืออนาคต แนวคิด สำคัญในการออกแบบคือเอกลักษณ์วิธีการ ”พับ เย็บ” ("Fold-Sew" Technique) ที่จะถูกถ่ายทอด ลงไปในงานทุกๆ ชิ้น และการใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้ ออกแบบ ตราสัญลักษณ์ให้คงความเป็นออร์แกนิค ของตัวอักษร “E” โดยได้สะท้อนความพริ้วไหวของ ผ้าผ่านปลายตัวอักษร ที่เพรียวบางให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวเหมือนกับมุมผ้าที่กำลังถูกพับ ซึ่ง แนวคิดนี้ได้ถูกนำไปใช้ในสื่อต่างๆ ของแบรนด์ด้วย เช่นกัน ทั้งนามบัตร และบนบรรจุ ภัณฑ์(Packaging)