อ่างล้างจาน DLS100B

อ่างล้างจานเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของห้อง ครัวเพราะว่าทั้งก่อนและหลังการประกอบอาหาร ต้องมีการล้างทำความสะอาดอยู่เสมอ ยิ่งโดย เฉพาะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบัน อยู่บ้าน มากขึ้น ล้างมือบ่อยขึ้น ประโยชน์ใช้สอยในชีวิต ประจำวันและความคุ้มค่าจากมุมมองผู้ใช้งานจึง เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมกับการใช้งาน พื้นที่การวาง ขนาด และรูปทรงที่สัมพันธ์กับเคาน์เตอร์ครัว จำนวนหลุม ขนาดและความลึกของหลุมของหลุม ที่พักจาน ปัจจัยการใช้งานต่างๆ เช่น ล้างมือ ล้างภาชนะ อุปกรณ์ครัว แช่วัตถุดิบจำพวก ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ พร้อมๆ กันตลอดเวลา วัสดุที่นำมาใช้ ประกอบกับ ระบบการระบายน้ำทิ้งที่ดีไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่ง แวดล้อม เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในทุกช่วง เวลาของครอบครัว ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น