PINTO

ด้วย Lifestyle ของคนในปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคระบาด ส่งผลกระ ทบต่อผู้คนในช่วงเวลานี้อย่างมาก เริ่มต้น Story จากความตั้งใจทําภาชนะสําหรับอาหารที่สามารถพกพาไปที่ต่างๆได้ เพื่อลดการทิ้งขยะที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น ถุง พลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น และยังเป็นภาชนะส่วนตัว เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคระบาดในปัจจุบันด้วย จึงทําให้เกิดการร่วมมือกันของ labrador และ Qualy ในผลงาน Pinto ซึ่งเป็นภาชนะใส่อาหารส่วนตัวที่เหมาะกับการเดินทางเคลื่อนย้าย เช่น การทําอาหารจากที่บ้านเพื่อไป ทานที่ทํางาน เพื่อลดการสัมผัสอาหาร/บุคคลอื่นนอกบ้าน และเป็นการจัดแบ่งอาหารในการรับประทานส่วนตัว ไม่ปะปนกับใคร ส่วนวัสดุที่ใช้เป็น วัสดุ Recycle และ Recycleable เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดการใช้ Single-use plastic ที่มักเกิดจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน