นอม

แนวความคิดที่จะสร้างความสมดุลระหว่างพฤติกรรม แบบใหม่(การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรค ระบาด อันเป็นบรรทัดฐานใหม่ในปัจจุบัน) และ mood & tone ที่สื่อถึงความอบอุ่นของพื้นที่ของการพัก ผ่อน อีกทั้งยังมีกลิ่นอายการใช้งานที่สอดแทรก ภูมิปัญญาไทย