พาเซล

กล่องพัสดุกระดาษได้กลายเป็นขยะมหาศาลในยุค ของการซื้อสินค้าทางออนไลน์ การนําขยะกล่องพัสดุ กลับมาผลิตสินค้าชนิดใหม่เป็นสิ่งที่ช่วยลด ปริมาณ ขยะกล่องพัสดุในอีกทางหนึ่ง แจกันรูปทรงอิสระที่ถูก ขึ้นรูปจากขยะกล่องพัสดุด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่ ทํา ให้แจกันแต่ละใบมีเอกลักษณ์ทีไม่เหมือนกัน สร้างจุด สนใจให้พื้นทีที่แจกันถูกจัดวาง