กาแฟอากี้

AHKY มาจากตัวอักษรนำหน้าของชนเผ่าชาวเขา 4 เผ่า คือ อาข่า Akha ม้ง Hmong กะเหรี่ยง Karen และเย้า Yao จึงเป็นที่มาของชื่อ AHKY กาแฟชุมชน ที่เป็นกลุ่ม เกษตรกรที่ปลูกกาแฟบนดอยในพื้นที่ หมู่บ้านแม่ คิงเหนือ เนื่องจากชุมชน มีความต้องการอาชีพ แนวใหม่ เพื่อให้มีความยั่งยืนและอยู่ร่วมกับป่าได้ จึงเป็นการรวมพัฒนาผลผลิตกาแฟจากชาวเขา ทั้ง 4 เผ่า มารวมกันทำแบรนด์กาแฟขึ้นเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการขาย และพัฒนาผลผลิตในอนาคต เราจึงออกแบบแบรนด์ AHKY โดยการออกแบบ ภาพกราฟิก เป็นตัวการ์ตูนลายเส้นชนเผ่าต่างๆ และภาพกิจกรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของชนเผ่า นั้นๆ ส่วนตราสัญลักษณ์ (Primary Logo) ใชัสัญ ลักษณ์ไก่ ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ซึ่ง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายการปักผ้าของชาวเขา