ข้าว

โคมไฟ ที่มีแนวคิด การนำเอาวัฒนธรรม ข้าว ของ ความเป็นวิถีท้องถิ่น สู่การสร้างสรรค์ โคมไฟตกแต่ง ที่มาผนวกรวมกับภูมิปัญญาการทำกรงนกของท้อง ถิ่นนครศรีธรรมราช