สุข

แบบอักษรที่แสดงบุคลิกไทย ยังคงเป็นความต้องการและจำเป็นสำหรับงานออกแบบกราฟิกของไทย เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ บริการจำนวนมากได้วางตำแหน่งของสินค้าในสไตล์ที่ “เป็นไทย” แบบอักษรที่มีบุคลิกไทยซึ่งเป็นตัวเลือกในปัจจุบันยังไม่มีความหลากหลาย หรือที่มีอยู่ก็ให้การชี้นำบุคลิกของผลงานออกแบบสื่อสารมีสไตล์ดั้งเดิมหรือแบบประเพณีนิยมมากเกินไป ในขณะที่ผลงานออกแบบจำนวนมากต้องการสื่อสารบุคลิกไทยร่วมสมัย หรือบุคลิกไทยที่แตกต่างจากแนวประเพณีนิยม ดังนั้น การออกแบบฟอนต์สุขจึงเป็นความพยายามแสวงหาทางออก ทางเลือกของแบบตัวพิมพ์บุคลิกไทยร่วมสมัย ใช้งานได้หลากหลายวาระ โอกาส ยืดหยุ่นกับโจทย์งานออกแบบต่างๆ มากขึ้น ฟอนต์สขจึงเป็นผลลัพธ์จากปัญหาที่กำหนดไว้ และออกแบบตามสมมติฐานที่ต้องการให้เป็นตัวพิมพ์ที่สื่อสารได้กับผลงานออกแบบหลากหลายธุรกิจในขอบเขตของการสื่อสารบุคลิกลักษณะไทย อีกทั้งชุดตัวอักษรชุดนี้ ต้องสามารถนำไปติดตั้งออกแบบในแพลทฟอร์มที่เอื้ออำนวยต่อการนำออกมาใช้งานในระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ด้วย