โรงแรมศาลาบางปะอิน

โรงแรมศาลาบางปะอิน ตั้งอยู่บนพื้นที่ชนบท อยุธยาริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแหลม ขนาบด้วยน้ำทั้งสองด้าน โดยตัวโครงการแบ่ง เป็นกลุ่มอาคารหลังเล็กในหลายความสูงวางสลับ สับเหลื่อมกัน เมื่อมองจากแนวหลังคาแล้วจึงเห็น กลมกลืนต่อเนื่องกับบ้านต่างๆในชุมชน อีกทั้งยัง มีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีความต่อเนื่องกับ วัสดุและงานหัตถกรรมท้องถิ่น แต่ทว่าภาษาของ การออกแบบสถาปัตยกรรมเอง ก็ให้มีความร่วม สมัย เป็นการตีความใหม่ของชุมชนริมน้ำ เพื่อ เชื่อมโยงผู้ใช้งานเข้ากับวิถีชีวิตและบรรยากาศ ของบริบทโดยรอบ โครงการนี้ตั้งคำถามกับสถาปัตยกรรมในยุคสื่อ ดิจิตอล ที่บางครั้งให้ค่ากับภาพที่มองเห็นมากกว่า ความรู้สึกอื่น โครงการนี้ได้นำเสนอทางเลือกที่ต่าง ออกไป สงบ ไม่หวือหวา ทว่าผ่านการไตร่ตรองใน ทุกแง่มุมอย่างละเอียด ผ่านการสอดแทรก วัฒนธรรมท้องถิ่น การผสมผสานเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันกับธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์ที่ผู้เข้าพักจะได้รับจากความรู้สึก เชื่อมโยงกันกับบริบท ไม่น้อยไปกว่าความงามของ ภาพที่ตามองเห็น