โพนยางคราม

มีโอกาสได้ลงพื้นที่ทำวิจัยกับชุมชน บ้านนาจาน ใหม่ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นชุมชนที่นิยมทอ ผ้าลายมุกเป็น ผ้าถุงจากคราม และสีจากเปลือกไม้ใน ท้องถิ่น ทำให้ ได้สีสันที่สวยงามในโทนสีนำ้เงิน และสี โทนพาส เทล นอกจากนั้นยังพบว่าในชุมชนมีเศษผ้า เหลือที่จาก การทอผ้าถุงเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิด ไอเดียการ ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยนักออกแบบได้นำเศษผ้าที่เหลือใช้ มาออกแบบ ร่วมกับหนึ่งในอัตลักษณ์ของสกลนคร คือโคขุน โพน ยางคำ จัดวางลวดลายและโทนสีของ ผ้าลายมุก ของ ชุมชนร่วมกับการปักตกแต่งเพิ่มความ น่าสนใจ ให้ ภาพลักษณ์ที่เป็นกันเอง ผ้าคาดโต๊ะและผ้ารองจานตกแต่งบน โต๊ะอาหาร ชุดนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันให้โต๊ะอาหาร ของคุณ และ ยังเปลี่ยนมุมมองภาพลักษณ์ผ้าพื้น เมืองให้ดูร่วม สมัยมากขึ้น