เอสซีเอสแอล ไทวเวค แมสก์

ด้วยสภาพการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ใน ประเทศไทยยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เราจึง ต้องการผลิตและออกแบบหน้ากากกรองฝุ่นละออง และ สารคัดหลั่งที่สามารถใช้งานแบบซักใช้ซ้ำได้ และ ยังดูดีมีความสวยงามในการออกแบบ