เตาไฟฟ้าฐานเซรามิก รุ่น HVH632N

ด้วยแนวคิดในการออกแบบที่เกิดจาก ปัญหาในการใช้งานจริงของเตาไฟฟ้า แบบ 2 หัวเตาที่ต้องมีการใช้งานทั้งสอง หัวในขณะปรุงอาหารพร้อมกัน ส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานเป็นกลุ่มคนเมืองที่อาศัยอยู่ใน คอนโดมิเนียม และติดปัญหาการปรุง อาหารหลายเมนูพร้อมกันในห้องครัวที่มี พื้นที่จำกัดมากๆ นี้เอง จึงเกิดจุดเริ่มต้น ในการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ โดย การนำผลิตภัณฑ์เดิมมาต่อยอดเพื่อ แก้ไขปัญหา “ด้วยการปรับเปลี่ยน แนวคิดจากเตารูปแบบแนวตั้งให้กลาย เป็นแนวนอนเพื่อประให้เกิดประโยชน์ ใช้สอยจากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด” การ เปลี่ยนรูปแบบการวางภาชนะนี้เพื่อ ให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น ผนวกกับ ความไม่พอดีของระยะห่างระหว่างหัวเตา แต่ละหัวเตาของเตาดั้งเดิมทั่วไปทำให้ใช้ งานพร้อมกันทั้ง 2 หัวเตาไม่สะดวก สบายเท่าที่ควร จึงออกแบบใหม่ให้เตาที่ วางแนวตั้งเป็นวางแนวนอนเกิดการใช้ งานที่ถนัดขึ้น และในปัจจุบันวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไป การปรุงอาหารรับ ประทานเองมีมากขึ้น เตาจึงเข้ามามี บทบาทสำคัญและยังสอดคล้องกับการ ส่งเสริมให้มีการเว้นระยะห่างในสังคม ด้านสุขอนามัยในปรุงอาหารให้สุกก่อน การรับประทานอีกด้วย