ถักทอปะการัง3

กระเป๋า WISHULADA ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก แนวหิวปะการังในท้องทะเล ผลิตจากเศษผ้าไหทที่ ได้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทย เพื่อ เป็นการต่อยอดและบอกเล่ากับสังคมว่า “ปัญหา สิ่งแวดล้อมไม่ได้มีเพียงแค่พลาสติกเท่านั้น แต่ สามารถเกิดจากวัสดุใดๆ ก็ตามที่มีมากเกินความ ความต้องการก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาสิ่ง แวดล้อมได้” ดังนั้น เศษผ้าก็เช่นกัน ปริมาณของ เศษผ้ามหาศาลจากการตัดทิ้งของชุดสวยงาม ปลายทางของมันคือการเผา หรือฝังกลบ สารเคมี จากวัสดุเศษผ้า ไม่ได้หายไปแต่จะปลดปล่อยสู่สิ่ง แวดล้อมและปนเปื้อนอยูในชั้นดิน ดังนั้น การสร้าง วงจรชีวิตใหม่ให้กับวัสดุทุกชนิดจึงเป็นส่วนช่วยใน การปกป้องและฟื้นฟูให้สิ่งแวดล้อมกลับมาดีขึ้น