โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพ

Revival of the original คือการนำมรดกตกทอด ของรุ่นสู่รุ่นมาต่อยอดและทำให้วัฒนธรรมส่งต่อให้ รุ่นหลังถัดไป ที่มาของแนวคิดการออกแบบบรีฟคือ ความตั้งใจที่อยากจะเล่าเรื่องราวความเป็นไทย ที่เป็นต้นแบบ (Original) ของโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพ ในมุมใหม่ร่วมสมัย ให้ผู้ออบแบบใน ส่วนต่างๆ ยึดเป็นโจทย์