H

“The Property” ในความหมายว่า กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ รวมทั้ง อสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมดคือแนวคิดในการออกแบบซีรีส์หนังสือชุดนี้