ตั่ง

จากการที่เราทั้งสองคนเป็นเด็กบ้านนอก ทำให้เราได้มองย้อนกลับไปถึงรากเหง้า ความเป็นมาของวิถีชีวิตแบบไทยโดยเราได้นำแนวความคิดในการออกแบบ มาจาก "แคร่" ที่คนต่างจังหวัดนิยมใช้ในหลากหลายบริบท เช่น ใช้นั่งรับประทานอาหาร ใช้นั่งล้อมวงพบปะพูดคุย หรือแม้กระทั่งใช้นอน โดยแต่เดิมผลิตจากวัสดุไม้ไผ่ที่หาได้บริเวณ