ROUSE

‘Rouse’ ชุดท็อปโต๊ะหินขัดจากเศษวัสดุหินขัด สืบ เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหามลภาวะจากการผลิต ปูนซีเมนต์และหินเกล็ดในภาคอุตสาหกรรม นำมาสู่ แนวคิดการนำเศษวัสดุหินขัดที่เหลือจากการผลิตใน โรงงานมาขึ้นรูปใหม่ เพื่อสร้างมูลค่า ลดปริมาณขยะ และใช้ปูนซีเมนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด