Bean chair

แนวคิดในการออกแบบมาจากวัสดุรีไซเคิลจากเยื่อ กาแฟที่นำมาผลิตเป็นเก้าอี้ตัวนี้ จึงหยิบนำเมล็ด กาแฟ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย มาเป็นแรงบันดาลใจใน การออกแบบ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม ค่า เกิดเป็นโครงสร้างที่เรียบง่าย ที่ซ่อนองค์ประกอบ ต่างๆของเมล็ดกาแฟ ทั้งรูปทรง และเส้นสายโค้งมน ที่มีเอกลักษณ์เอาไว้