แพ็คแพลนท์ 4

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งต้นไม้ โดยนำรูปแบบในการ ห่อของคนขายมาพัฒนาให้เหมาะสมใช้งานง่าย มีขั้น ตอนการใช้งาน Step by step ไว้บนบรรจุภัณฑ์ ข้อ แนะนำในการใช้วัสดุบรรจุที่เหมาะสม และวิธีแยกขยะ หลังใช้งาน สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาใช้เป็นพื้นที่ ถ่ายภาพต้นไม้ต้นใหม่ลง Social สร้างประโยชน์เพิ่ม เติมก่อนนำไปทิ้ง