Strata Wall Panels

ต้องการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ ประโยชน์ให้ได้ใน ปริมาณมาก โดยยังคงสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจได้ด้วย จึงมาลงตัวที่ ผลิตภัณฑ์แผ่น ตกแต่งผนังอาคาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้ครั้ง ละมากๆ แต่ด้วยต้นทุนการทำโมลด์ พลาสติกที่มี ราคาสูง จึงต้องการออกแบบให้ สามารถจัดเรียง ได้หลากหลายรูปแบบ ดีไซน์ได้แรงบันดาลใจจากชั้นหินใน ธรรมชาติ อัน เกิดจากการทับถมของเศษซากของ สิ่งมีชีวิตนับ หลายล้านปี จนกลายเป็นน้ำมันดิบ ทรัพยากร ต้นทางที่มาของพลาสติก เพื่อย้ำ เตือนว่า การเกิด ขึ้นของพลาสติกหรือนำ้มันนั้นใช้เวลา นานมากก่อน ยุคกำเนิดมนุษย์ แต่ถูกมนุษย์ใช้หมด ไปอย่าง รวดเร็วภายในไม่กี่ปี และสร้างมลภาวะ ให้โลกสูงสุด ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ