AT-141 / AT-142

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้มีแนวคิดเพื่อช่วยลดของเสีย ลด มลพิษ สู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบหัว เตาสแตนเลส ทดแทนหัวเตาเหล็กหล่อ เพื่อให้มีขั้นตอนการผลิตที่ใช้เวลาน้อยและตุ้นทุนการ ผลิตต่ำ อีกทั้งได้นำเศษสแตนเลสที่เหลือจากกระ บวนการปั้มหน้าเตามาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำมา ผลิตเป็นชิ้นส่วนของหัวเตา