Dominocean

ตึกถล่มเพิ่ม 1 ชั้น (1 ชั้นมี 3 ชิ้น)ส่วนขนาดใช้อ้างอิงจากจากเกมตึกถล่มเพราะมีมาตรฐานสากลอยู่และยังสามารถเล่นเกมโดมิโนได้ตามปกติด้วยเทคนิคนี้ทำให้สามารถเล่นเกมนี้ได้มากกว่า2 วิธีจึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วยออกแบบให้ใช้รูปสิ่งมีชีวิตในทะเล