Cacvase

ต้องการแปลงขยะบรรจุภัณฑ์ที่มีการบริโภคทุกวัน ได้แก่ พลาสติกและขวดแก้ว ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเก็บล้างและลอกฉลากขวดแก้วที่เลิกใช้ มาประกอบกับชิ้นส่วนงานออกแบบที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล กลายเป็นแจกันในรูปแบบสีสันที่ผู้ใช้สามารถจับคู่ได้เอง