Palm Leaf Table Lamp

จุดเด่นของโคมไฟตั้งโต๊ะ Palm Leaf เป็นโคมไฟที่ทำ มาจากงานฝีมือ โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมา ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและมีเอกลักษณ์ที่โดนเด่น โคมไฟตั้งโต๊ะ Palm Leaf ได้มีการออกแบบขึ้นจาก การลงพื้นที่ชุมชุน หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานใบ ลาน บ้านทับลาน จังหวัด ปราจีนบุรี