Mr. and Mrs. Dual

ใช้รูปแบบของ ชาย-หญิง เป็นตัวแทน ของความเป็นสังคม หวังปลุกจิตสำนึก ในการส่งเสริมการคิดเพื่อเข้าสู่ ขบวนการจัดการ ขยะ อย่างถูกวิธีเพื่อ การดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุ กระดาษเหลือใช้ และรูปทรงที่เรียบง่าย ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า