บาสเกต เบด

โจทย์ตั้งต้นของการออกแบบ คือจะทำอย่างไรให้ ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงมีความสวยงาม และ ส่งเสริมบรรยากาศพื้นที่พักอาศัย เพื่อให้การอยู่ ร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานและสัตว์เลี้ยง มีความสุข ครบถ้วนในทุกมิติอย่างแท้จริง